Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 34 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

Senat popiera wniosek Marsza?ka Województwa Warmi?sko-Mazurskiego w sprawie utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej.

§ 2

Utworzenie instytucji, o których mowa w § 1 jest uzasadnione m.in. z tego wzgl?du, ?e:
ogromnym utrudnieniem dla spo?eczno?ci województwa jest rozpatrywanie spraw apelacyjnych daleko od miejsc pracy i zamieszkania;
Wydzia? Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie popieraj?c t? inicjatyw? widzi mo?liwo?? wspó?pracy merytorycznej, profesjonalnej z korzy?ci? dla nowych instytucji i Wydzia?u.
w?adze samorz?dowe województwa i miasta gwarantuj? instytucjom godn? siedzib? i przychylny klimat dla dzia?alno?ci.

§ 3

Senat uznaje za celowe przekazanie poparcia w sprawie utworzenia w Olsztynie S?du Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej:
Marsza?kowi Województwa Warmi?sko-Mazurskiego jako wnioskodawcy,
Ministrowi Sprawiedliwo?ci, jako adresatowi wniosku w tej sprawie.

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 761 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa